VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Vorige Home Boven Volgende

Mededelingen van buiten en van binnen onze kerkelijke grenzen

+ Philip

Zoals u reeds in ons vorige tijdschrift hebt kunnen lezen, maar nu haar bevestiging kan vinden, waren mijn vrouw en ik, alsmede, pr. Edmund Huster, onze thesaurier Chris de Moraaz Imans en zijn vrouw Mary-Jane, op zaterdag 15 april aanwezig bij de bisschopswijding van priester Graham Wale. De wijding vond plaats in the Church of St. Francis of Assisi, in Tekelspark, Camberley, Surrey, England. De consecrator was bisschop Johannes van Alphen, daarin bijgestaan door uw regionaris als senior bisschop en de regionaris van Oostenrijk, Rudolf Hammer, als junior bisschop. Tevens nam aan de plechtige handoplegging deel de regionaris van Frankrijk, bisschop Christian Schoch. Een kleine 120 aanwezigen vulden de Kerk, waaronder verscheidene priesters en altaarmedewerkers. Het was een grootse en indrukwekkende gebeurtenis, op dit prachtige landgoed dat de Kerk omgeeft, alsmede een geweldige stimulans voor het werk van de Vrij-Katholieke Kerk in Engeland.

Nog twee buitenlandse bisschopswijdingen mag ik bij deze onder uw aandacht brengen, nl. de bisschopsconsecratie van priester Boudewijn Victor Goudriaan, tot wijbisschop voor Zuid Afrika, in de Church of Saint Albans, Observatory in Johannesburg. Als consecrator trad eveneens op bisschop Johannes van Alphen. Bisschop Goudriaan zal vervolgens op 4 augustus a.s. bisschop Johannes van Alphen, die op 4 augustus 75 jaar zal worden, opvolgen als regionaris voor Zuid Afrika. Bisschop Goudriaan zal begin juli, i.v.m. de komende Episcopale Synode in Engeland, vooraf in ons land aanwezig zijn en op de zondag 2 juli a.s. een pontificale hoogmis opdragen in de kerkgemeente Amsterdam.

Op zondag 30 april, Beloken Pasen, werd priester Walter Turvey door onze nieuw aangetreden voorzittend bisschop Ian Hooker gewijd tot wijbisschop voor de kerkprovincie New Zealand en wel in the Church of St. Francis te Auckland.

Zoals ik u reeds in ons vorige tijdschrift meedeelde heeft voorzittend bisschop Johannes van Alphen in verband met het verstrijken van de zevenjarige ambtstermijn de functie van voorzittend bisschop ingaande 18 april jl., overgedragen aan bisschop Ian Hooker. Als Nederlandse Kerkprovincie danken bij deze bisschop Johannes voor zijn geweldige inzet voor onze Kerk internationaal en wensen bisschop Ian een vruchtbare en zegenrijke tijd toe in dit zware maar ook heel mooie ambt van voorzittend bisschop.

+Ian HookerBisschop Ian Hooker is op 25 december 1930 te Perth in Western Australia geboren, en is dus nu 69 jaar. Op zaterdag 24 juni as. komt hij met zijn vrouw Carla in ons land en zal met onderbreking van enige buitenlandse bezoeken, tot maandag 10 juli, onze vertrekdatum naar de Algemene Episcopale Synode in Engeland, op het Theosofisch Centrum verblijven.

Op zaterdag 8 juli zullen hij en zijn vrouw de gasten zijn van onze Kerkgemeente in Den Haag. Deze dag zal worden ingericht als lichtfeest met verschillende inspirerende onderdelen waarbij spirituele verdieping en ontmoeting centraal zullen staan. Om 11.00 uur wordt een workshop gegeven over de stadia in de H. Mis in relatie tot de kosmische krachten en de chakra's, waarop ‘s middags in een actief programma verder wordt ingegaan. Om 16.00 uur wordt de dag afgesloten met een H.Lof opgedragen door mgr. Hooker in het Engels. Iedereen die wil deelnemen aan deze dag is van harte welkom. In verband met de voorbereidingen wordt u vriendelijk verzocht uw komst even aan te kondigen bij Willy Evelein (0182-372091).

Op zondag 9 juli zal bisschop Ian een pontificale hoogmis opdragen in onze Naardense kerkgemeente, toegewijd aan St. MichaŽl en Alle Engelen.

Te uwer oriŽntatie treft u onderstaand het curriculum vitae van onze nieuwe voorzittend bisschop aan.

Mgr. Hooker werd in 1990 tot bisschop gewijd door de oud-voorzittend bisschop mgr. Sten von Krusenstierna. Over zijn denkbeelden over onze kerk zegt hij in zijn curriculum vitae zich geheel te kunnen vinden in de officiŽle beginselverklaring en de samenvatting van de leer, en acht de meer gedetailleerde geschriften van de beide stichters van grote waarde. De Tijdloze Wijsheid waaruit we putten voor de interpretatie van de Christelijke leer en de Schrift, ziet hij als fundamenteel voor de Vrij-Katholieke Kerk. Geloofsvrijheid daarin acht hij essentieel, maar ook de eis dat haar geestelijkheid de beginselverklaring en de leer in algemene zin dient te onderschrijven; anders zou de kerk haar bestaansrecht verliezen. Van even groot belang is het behoud van onze liturgische grondslag. Liturgische experimenten dienen daarom alleen te worden ondernomen binnen het kader van de beginselen en visies die de stichters leidden. Mgr. Hooker gelooft dat de VKK een belangrijke rol heeft te spelen in de ontwikkeling van het sacramentele Christendom. Hoe die ontwikkeling plaatsvindt is nog niet goed aan te geven, maar zal moeten voortkomen uit onze toewijding, gevoed door de inspiratie van Christus, onze Heer - op Zijn tijd. Ons alleen te richten op het specifieke als (Vrij-Katholieke) kerk, zal ons daarbij nauwelijks helpen. Over de rol van vrouwen in de kerk wijst de nieuw verkozen voorzittend bisschop op de situatie in AustraliŽ, waar zij belangrijke bijdragen leveren in de kerkgemeenten, zowel op het bestuurlijke vlak als bij het pastoraat.

Mgr. Hooker heeft gestudeerd aan de Universiteit van Western Australia en van Sydney, waar hij zijn Masters Degree in Religious Studies behaalde met een scriptie over 'The foundations of the Liberal Catholic Church'. Daarna volgden nog een paar jaar als post-graduate student. Hij was vijf jaar afdelingshoofd van Religious Studies aan de Universiteit van Sydney, een periode waarin hij vakken doceerde als Religion, Society and Education; Hinduism and Buddhism; Judaism and Islam; Psychology of Religon; The Experimential Dimension. Voordien doceerde hij elders vergelijkende godsdienstwetenschappen.

Op 55-jarige leeftijd trok hij zich terug uit het bestaan als docent en ging wonen in The Manor, Sydney, een Theosofisch Meditatief Centrum. Onlangs verhuisde hij naar het Westen van AustraliŽ.

Hieronder volgen dan nog enige berichten uit onze eigen kerkprovincie.

Op zondag 12 maart jl. mocht ik aan Remco Robinson in de Arnhemse Kerkgemeente de wijding tot subdiaken geven en vervolgens ontving op zondag 9 april Gert-Jan van der Steen de Acolietwijding in onze Zwolse kerkgemeente en mocht ik aansluitend aan Rutger de Haan, die als altaarmedewerker werkt in de kerkgemeente Leeuwarden, de wijding tot deurwachter verlenen.

De Utrechtse Kerkgemeente St. Maarten leed een gevoelig verlies door het op 13 maart jl. naar een Hoger Leven overgaan van de zeer toegewijde altaarmedewerker Joop Zwanink. Het was zondag 30 april een ontroerend moment toen voor de wijdingsomgang langs de straalkruisen zijn vrouw Attie, zoals door hem op zijn sterfbed gevraagd, zijn werkzaamheden aan het Altaar overnam en door e.a. priester Frank Kouwe in warme liturgische bewoordingen aan het Altaar werd toegelaten.

Zondag 14 mei was het de dag voor Chris de Moraaz Imans waarop hij in onze Naardense gemeente de wijding tot exorcist mocht ontvangen.

Zondag 21 mei was het voor mij weer een vreugde om de H. Mis te mogen celebreren in onze Kerkgemeente toegewijd aan St. Albaan te Leeuwarden en was het de volgende zondag 28 mei een geweldig warmvoelend feest in onze Zwolse Kerkgemeente, alwaar de zeer toegewijde priester Jules Herbrink het feit herdacht, 12Ĺ jaar geleden door bisschop Louis van Hoogenhuyze tot priester te zijn gewijd. Daarna was het spoorslags gaan naar Rhoon, alwaar An en priester Frans ten Brink, in het kasteel van Rhoon, via een feestelijk buffet herdachten 50 jaar geleden in het huwelijk te zijn getreden.

Tot slot breng ik nog even onder uw aandacht onze traditionele landdag op tweede Pinksterdag , 12 juni a.s. op het Theosofisch Centrum te Naarden. Om 11 uur wordt door mij een pontificale hoogmis opgedragen waarna na de lunch er een zeer beluisterenswaardig middagprogramma zal plaatsvinden. Priester Wim van Vledder zal, naar aanleiding van zijn begin dit jaar bij uitgeverij Ankh-Hermes verschenen boek, "Het mysterie van het zelf", over deze materie een inleiding houden en priester Frits Evelein zal het tweede gedeelte van het middagprogramma vullen met indrukken uit de werkzaamheden van het Gouden Licht, die met zeer veel succes in onze kerkgemeente toegewijd aan St. Albaan regelmatig plaatsvinden. En dit alles onder muzikale omlijsting van o.a. de zeer getalenteerde violist Mark Nijdam uit Hengelo.

Wij hopen weer op een heerlijk warmvoelend samenzijn en bij goed weer de processie naar de rozentuin, alwaar zoals sinds 1925, de zegen van de Heer wordt gegeven door middel van het Allerheiligst Sacrament, met aansluitend het Heilig Lof in onze kerk toegewijd aan St. MichaŽl en Alle Engelen. Komt u a.u.b. allen, want een dergelijk spiritueel gericht samenkomen en heel gericht samenzijn, is van vitaal belang voor het innerlijk werk in onze Kerkprovincie.

Met een vriendelijke groet, uw +Philip.

 

Zoek op Deze site email VKVisie
Kerkgemeentes in Nederland

Home pages op Kingsgarden.org: English French Dutch