VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Vorige Home Boven Volgende

Nieuws uit de kerkprovincie

+ Philip

Graag wil ik enkele belangrijke gebeurtenissen uit onze kerkprovincie onder uw aandacht brengen.

Op 8 december, hetwelk op zondag 5 december 1999 in onze Naardense kerkgemeente werd gevierd, herdacht onze ingetogen priester Rob van Roggen het heuglijke feit dat hij 12Ĺ jaar geleden, en wel uit handen van bisschop Wil de Rijk, zijn priesterwijding mocht ontvangen. Het was voor mij een genoegen in de door hem opgedragen H.Mis aanwezig te zijn en nadien enige woorden van respect en erkentelijkheid tegenover hem en zijn vrouw Kristie te mogen uitspreken.

Op zondag 19 november j.l. ontving uit mijn handen in de Haagse kerkgemeente, toegewijd aan St. Albaan, Onno Docters van Leeuwen het Heilig Sacrament van het Vormsel. Een diep ingrijpende gebeurtenis voor hem en de om hem geschaarde gemeenteleden, die daarbij heel gericht aanwezig waren.

Tot ons leedwezen moet ik melding maken van het naar Hoger Leven overgaan van twee zeer trouwe leden van onze kerk, en wel Cora Doudart de la Grťe op 13 december 1999 en Corry van der Schalk op 4 januari 2000. Zowel de crematie van Cora in Bilthoven als de begrafenisplechtigheid van Corry in Den Haag werden door velen bijgewoond. Ook door mij werd het een voorrecht gevonden beide zeer geliefde mensen een laatste zielegroet te mogen geven op hun reis naar het Licht.

De Nachtmis was voor velen van ons, gelet op het uitzonderlijk slechte weer, een ware opgave, om onze respectievelijke kerken te bereiken. Ook onze tocht naar onze Raaltense Kerkgemeente kostte wat stuurmanskunst van Frida, maar werd beloond door meer aanwezigen dan was verwacht, om het middernachtelijk mystiek geboortemysterie gezamenlijk te doorleven. Dank aan u allen die het slechte weer getrotseerd hebben en toch zijn gekomen.

Op 23 januari j.l. bezochten wij onze Zwolse kerkgemeente, toegewijd aan de heilige aartsengel MichaŽl, om in de H.Mis, na het KyriŽ, aan onze broeder altaarmedewerker Gert Jan van der Steen de wijdingen van lezer en exorcist te verlenen. Al met al weer een feestelijk, warmvoelend gebeuren.

Op zondag 6 februari j.l. mocht ik op Maria Lichtmis, in onze Haarlemse/Bloemendaalse kerkgemeente St. RafaŽl aanwezig zijn in de H.Mis, opgedragen door onze gewaardeerde broeder priester Piet Veltkamp, die i.v.m. het bereiken van de 75-jarige leeftijd het nu het geschikte moment vond de functie van e.a. priester, die hij ruim 17 jaar met trouw en toewijding heeft vervuld, over te dragen aan een jongere, en wel aan priester Markus F. van Alphen. De overdracht vond zoals gebruikelijk plaats direct na de predikatie, en ik vond het een voorrecht namens allen enkele woorden van respect en erkentelijkheid over te mogen brengen. Priester Veltkamp was namelijk niet alleen werkzaam in pastoraal spirituele zin, maar was ook de man met de gouden handen in bouwvakwerkzaamheden in en aan ons Bloemendaalse kerkgebouw.

Op 13 februari, de stichtingsdag van onze internationale kerk, mocht ik subdiaken Theo Mensink in onze Utrechtse kerkgemeente St. Maarten de diakenwijding toedienen. Vele mensen waren aanwezig om deze feestelijke gebeurtenis bij te wonen.

Een week later mocht ik Jack de Graaf in onze Rotterdamse kerkgemeente St. Franciscus de wijding tot subdiaken verlenen. Ook daar waren veel mensen aanwezig om de dienst luister bij te zetten.

Van 13 tot en met 17 april 2000 zal ik met mijn vrouw Frida en thesaurier/altaarmedewerker Chris de Moraaz-Imans en zijn vrouw Mary-Jane in Engeland zijn, waar ik bisschop Johannes van Alphen als senior-bisschop mag bijstaan in de bisschopswijding van Graham Wale, en wel op zaterdag 15 april in the Church of St. Francis of Assisi in Tekelspark, Camberley, Surrey.

Tot slot kan ik u mededelen dat onlangs bekend is geworden dat mgr. Ian Hooker is gekozen als nieuwe voorzittend bisschop. Wij wensen mgr. Hooker toe dat hij met liefde en wijsheid zijn taak zal vervullen. Mgr. Van Alphen danken wij voor wat hij in deze functie heeft betekend voor de kerk in ons land en voor het vele werk dat hij internationaal voor de kerk heeft verricht.

 

Zoek op Deze site email VKVisie
Kerkgemeentes in Nederland

Home pages op Kingsgarden.org: English French Dutch