VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Vorige Home Boven Volgende

De Heilige Mis als transformatieveld

Kosmische EnergieŽn en
de Regenboogbrug door de Chakra's

Frits Evelein

De H. Mis speelt zich letterlijk af op het raakvlak van "aarde en hemel". Als een zuil van vuur en licht vormt ze een verbinding tussen aardekrachten en zonnekrachten voor de uitstorting van rijkgeschakeerde geestelijke energieŽn. In het rituaal van de H. Mis worden zo kosmische energieŽn geactiveerd en gebundeld. Deze enorme energieŽn omvatten onder andere "prana" de vitaliteit van de zon, "fohat" de kosmische elektriciteit van de Goddelijke Wil, en "kundalini" het scheppende vuur. Een aspect van de opbouw van dit transformatieveld is de weg van de regenboogbrug door de chakra's van de deelnemers. Het doel is het vormen van geschikte kanalen voor de verspreiding van deze krachten in de wereld.

De H.Mis wordt in de V.K.K. alleen gecelebreerd in de ochtend. De reden hiervoor is dat de kwaliteit van geestelijke energieŽn op dat deel van de dag geschikt is voor het werk van transformatie zoals dat in H. Mis plaatsvindt. Dit speelt zich af op het raakvlak tussen de twee polen, namelijk de aarde en de zon. Wanneer we naar de H. Mis kijken vanuit het standpunt van het oproepen, bundelen en verspreiden van geestelijke energieŽn, hebben we om te beginnen met drie vormen van energie te maken. Deze zijn: prana, kundalini en fohat.

Prana is pure vitaliteit, de levengevende energie afkomstig van de zon. Zonder prana leeft er niets op onze aarde. Helderziend waargenomen kan prana beschreven worden als een minuscuul lichtend bolletje wit of gouden licht. Dit bolletje is samengesteld uit zeven vormen van vitaliteit, elk met een eigen kleur en werkzaamheid. Alles wat leeft op aarde neemt op een of andere manier prana op en haalt er die vitaliteit uit die het systeem nodig heeft. Wij mensen nemen prana fysiek op via onze ademhaling. Via onze longen wordt een deel van de pranische energie in het bloed opgenomen en door ons gehele lichaam verspreid. Op het etherische en astrale gebied wordt prana met name opgenomen via het miltchakra dat de zevenvoudige vitaliteit opdeelt in de zeven vormen van vitaliteit, elk met een eigen kleur. Deze worden vervolgens door de daarbij behorende chakra's geleid. Zo wordt er voor gezorgd dat in ons gehele systeem levenskracht opgenomen kan worden.

Gedachtekracht heeft grote invloed op het opnemen en gebruiken van prana. Zo is dit ook in de H. Mis waarin levensenergie door gedachtekracht, vreugde, toewijding en afstemming wordt gebundeld. Het ademhalen in de fysieke en spirituele ruimte van de kerkdienst, het inademen van wierook - die vitaliserend en zuiverend werkt ook wat betreft het verwijderen van verbruikte energie uit ons lichaam - en het zingen vergroten het aanzuigen en opnemen van prana. De gerichtheid op de "Heer de Zon", de grote levengever van ons scheppingsveld, doet de stroom van vitaliteit enorm toenemen en maakt haar geschikt voor opname en verspreiding.

Een tweede kracht die essentieel is in de H. Mis is de energie van kundalini. Vaak wordt aan kundalini gedacht als het slangevuur dat ontwaakt in het stuitchakra. Dit drievoudige slangenvuur - dat trekt via Ida, Pingala en Sushumna door de chakra's van de mens die daarvoor gereed is - is slechts ťťn van de functies van het volledig zevenvoudige werkzame kundalini. Kundalini is een van de permanente krachten die in alles aanwezig is. Het is een scheppende kracht, de kracht van geestelijk vuur, van de gloeiende ontplooiing in de substantie. Het is zonnekracht in de aarde, werkzaam in structuur en vorm. De gloeiende witte kern in het middelpunt van de aarde is een grote kundalinikracht, werkzaam in het vormen van nieuw leven op onze planeet. Vaak wordt de kundalinikracht "vrouwelijk" genoemd, het is de dragende en vormgevende energie van de aarde. Het is ook een vergeestelijkende kracht die een vurig spoor trekt door elk leven dat zich richt op het hogere. Ze is voelbaar in en na de dienst door een warme gloed in lichaam. Dit is de tastbare aanraking van het geestelijke vuur van de kundalinikracht dat n grotere mate dan gewoonlijk het geval is door ons stroomt tijdens de dienst. Dat wat aan kundalini-krachten door ons werkzaam is - in ieder mens stroomt deze kracht via het stuitchakra het lichaam binnen - wordt in de dienst op een veilige manier belevendigd en vergroot. Door ons aan te schaken aan de Grote Moeder en ons daarin gedragen te voelen, kan op een evenwichtige wijze deze levengevende kundalinienergie geactiveerd worden in de H. Mis.

De derde energie die in de H. Mis wordt aangesproken is fohat. Eenvoudig gezegd is fohat kosmische elektriciteit, vaak voorgesteld als een sissende slang die door het universum trekt. Fohat is de scheppende kracht van de Goddelijke Wil, het goddelijke denkvermogen dat vormt, bouwt en ordent. In alle atomen is deze ordenende fohat-kracht werkzaam als de goddelijke wil die het plan van het Ene leven in het vele uitdrukt. In ons manifesteert fohat zich in het hoger bewustzijn, in onze graal van de gouden mens. Daarin stort zich dit zuivere licht uit en activeert het geleidelijk ons goddelijk kenvermogen. Fohat werkt anders dan prana en kundalini. Daar waar prana levenskracht geeft en kundalini alles leven geeft, schoon brandt en zuivert, schenkt fohat het goddelijk inzicht en de kracht van het zuivere intellect. Door ons met ons persoonlijk bewustzijn te richten op onze gouden zielemens schakelen we ons bewustzijn aan aan het licht van Fohat. In de H. Mis na de absolutie openen zich zo in ons de poorten hiertoe. a de consecratie overstijgen we dit zelfs en raken we aan het transcendente Zijn van het Ene in ons. We maken dan contact met de goddelijke vonk die een pure uitdrukking is van de kracht waaruit fohat te voorschijn treedt.

Wanneer op het "juiste" moment het vuur van kundalini de wijsheidsslangen in de mens doet ontwaken, manifesteert fohat zich volledig. Dan wordt de fohatkracht, die in de zielemens de graal van geestelijk leven vulde en geleidelijk ontwaakte volledig uitgestort in het persoonlijk bewustzijn. In de H. Mis raken we aan de fohatkracht door inspiratie, verheven gedachten en gevoelens en kunnen we iets schouwen van het geestelijk intellect in ons en in de wereld.

Deze drie krachten, prana, kundalini en fohat zijn uitdrukkingen van het leven dat zich openbaart in ons zonnestelsel. In de H. Mis worden zij door gerichte toewijding en de ceremoniŽle magie geÔntensiveerd. Er zijn echter nog een aantal krachten die hiertoe bijdragen en die op hun beurt nieuwe elementen toevoegen. Zonder hier nu verder op in te gaan wil ik ze voor de volledigheid toch kort noemen:

De gedachten en bewustzijnkrachten van alle aanwezigen die zich bundelen en een prisma vormen.

De verschillende engelenorden die werken met de krachten van de zeven stralen en die met gedachtenkracht, pranische, kundalini- en fohatkrachten een ruimte scheppen van verheven magnetisme en oneindig veel verbindingen.

De krachten van het Innerlijk Bestuur van de Wereld en de Witte Broederschap.

Het volstrekte stiltepunt - een scheppend goddelijk vacuŁm - in brood en wijn, waarin het zuiverste goddelijk leven van de Heer de Christus zich uitdrukt bij de consecratie. Dit is de zuivere Liefde-Wijsheids-kracht in ons universum, ook wel aangeduid met de Indiase naam Atma.

De regenboogbrug door de zeven chakra's
Laten we nu naar de opbouw van de H. Mis kijken vanuit het perspectief van de zeven menselijke chakra's waardoor deze krachten stromen. Chakra's zijn essentiŽle energiesluizen in het menselijke etherische en astrale lichaam. Wanneer de chakra's, elk met een levendig en stralend kleurspectrum, volledig geactiveerd zijn, kan geestelijke energie volledig door ons opgenomen worden. Dan wordt er gesproken van de regenboogbrug als verbinding tussen het persoonlijke leven via het zielebewustzijn met het goddelijke. Deze weg van de regenboogbrug kan worden gesymboliseerd in verschillende kwaliteiten en niveaus van werkzaamheid in de H. Mis.

In een aantal verschillende studies zoals De Wetenschap der Sacramenten en Wezen en werking van de H. Mis wordt een indeling gemaakt van de opbouw van de H. Mis. Ik wil daar graag een opbouw aan koppelen die aansluit bij moderne literatuur over de chakra's. Wanneer we vanuit het perspectief van de zeven chakra's naar de H. Mis kijken, kunnen we een opbouw zien die daar mee samenvalt.

Het eerste chakra - het rood-oranje stuitchakra - heeft te maken met aarding, het contactpunt van de Kundalinikracht in ons. Het is de grondslag, de manifestatie van de fysieke ruimte. Een motto voor deze kwaliteit in ons is "de aarde is mijn hemel". In de H. Mis komt deze kwaliteit tot uitdrukking in alle voorbereidingen. Van het klaarzetten van benodigdheden, het activeren van de ruimte door het aansteken van de kaarsen, de processie met gezang, de mariawijding en het begin van de H. Mis tot en met de psalm "Wij zijn gegrondvest". Het benadrukt het belang van de stoffelijke randvoorwaarden van het sacrale in de tastbare vorm van openbaring.

De kwaliteiten van het tweede chakra - het gloeiend oranje miltchakra - hebben te maken met beweging en verbindingen, het is een sluis voor pranische vitaliteit. Een motto is "ik ken de schepping in de stof en mijn plaats daarin". Op prachtige wijze komt dit tot uitdrukking in het Confiteor, de absolutie, het introÔtus en het kyriŽ. Hier is zuivere overgave en streven om in de stoffelijke openbaring van de persoonlijkheid een spiegel te vormen om het goddelijke in te laten reflecteren. Het zuiveren van de gevoelens speelt een belangrijke rol.

Het derde chakra - de gele en rood-groene zonnevlecht - heeft als kwaliteiten energie en transformatie. De toewijding aan het hogere, de eerbied voor de inwonende kracht, het ontvlammen van innerlijk vuur en bezieling en het belevendigen van het handelen en denken worden daarin aangesproken. Als motto kan gelden "Ik ben ťťn met het leven". Het gedeelte van de H. Mis dat hier bij past omvat het Gloria, de collecten en het Epistel.

Het vierde Chakra - het stralende goud-groene hartchakra - heeft als kwaliteiten liefde en compassie. Het is de energie van harmonie, van afstemming op anderen, van het bouwen van de innerlijke graal van broederschap. Het is ook een schakelpunt van de lagere drie chakra's naar de hogere drie. Zo is ook dit deel in de H. Mis een schakelpunt naar de daadwerkelijke mysterieviering van transformatie. Het deel dat hierbij hoort is het "Louter mijn hart en mijn lippen", Evangelie, preek en het tussengezang. Een motto is "Ik heb lief".

Het vijfde chakra - het glanzende zilver-blauwe keelchakra - is dat van creativiteit en inspiratie. Het is de scheppende kracht in de mens. Het creatieve vermogen waardoor de stem van de goddelijke wil spreekt en de intuÔtie van de gouden mens straalt en schoonheid om zich heen verspreidt. Het motto is "ik schep". Het deel van de H. Mis hierbij is het Offertorium, de prefatie waarin wij mensen op nieuwe wijze op de engelen afstemmen en het sanctus waarin het goddelijke als "Heer van scheppende krachten" wordt aanbeden.

Het zesde chakra - het paarse-blauwe en geel-roze chakra tussen de ogen - is dat van inzicht en verlichting. Het is de energie van het geestelijke schouwen en kennen. Het stralende licht van het goddelijk intellect van Fohat in de mens. Door deze kwaliteit schouwt de mens de eenheid van al het bestaan. Het motto is "ik ben ťťn". Het deel van de H. Mis hierbij is het consecratiegebed tot aan de consecratie waarin op allerlei wijzen deze eenheid in openbaring benadrukt en bekrachtigd wordt.

Het zevende chakra - het stralende spectrum violet-witte kruinchakra - is een punt van zuiver weten en Zijn. Het motto is "Ik ben". Het deel van de H. Mis dat hiermee samenvalt is de consecratie, het Adoro Te en Adeste Fideles waarin wij ťťn zijn in grenzeloze vreugde met het Leven en de Liefde van de Heer de Christus. In Zijn onuitsprekelijke kracht leven, bewegen en zijn wij. De regenboogbrug is gereed, we gaan daar nu overheen om tot de diepste vervulling van ons wezen te komen, een ware absolverende daad.

We naderen nu een transcendente mystieke dimensie in de dienst. We verlaten hier ons zevenvoudige systeem van de chakra's en raken aan een overstijgend niveau. Na het zingen van het Adeste Fideles offeren wij alles wat wij tot dan toe hebben ontvangen aan het absolute onuitsprekelijke bestaan, de oneindige en onkenbare bron van alles. In de stilte die valt op het moment dat de celebrant knielt voor de Herdenking der Heiligen wordt het onnoembare, het absolute, in de Indiase traditie ook wel stamelend met "Dat" aangeduid, voelbaar. Een hoger moment is er niet in de H. Mis. Nu is er volstrekte stilte om dit allerheiligste moment te laten zijn. In waarheid raken we hier aan het mysterie van volledige offering waarin alles wat we hebben oplost zonder een spoor achter te laten. Het is een groot moment van bevrijding, een ware geestelijke absolvering. Dit moment gaat over in een onuitsprekelijke schone aanschakeling aan alles wat uitdrukking geeft aan "Dat" en waarin het Ene gebroken wordt in de Vele en toch Eťn en ondeelbaar blijft.

De weg terug
Zoals we opgegaan zijn door de zevenvoudige weg naar het overstijgende bestaan aan de "andere zijde", keren we terug om dit grote visoen te planten in ons bewustzijn, denken, voelen en handelen. De weg terug gaat sneller omdat het pad nu geŽffend is. Bij de vredegroet en de communie raken we rechtstreeks in het zevende niveau. De zuiverste atmische uitdrukking van de Heer de Christus raakt ons op de meest directe wijze aan bij het ontvangen van de communie.

Tijdens de ablutie daalt het licht van het Ene in onze intuÔtie en onder het uitspreken van het "Onder aardse sluiers" komt het beeld van inspiratie "Zijn beeld en gelijkenis" van de Heer van Licht in ons naar voren.

We komen in het vijfde niveau bij het zingen van "de lof en de glorie..", het vierde bij het gebed van de postcommunio, het derde bij het "ite missa est" en het tweede niveau in de eindzegening en de eerste straals zegen. Dan komen we bij het slotgezang, de processie en het doven van de kaarsen die staan voor het eerste niveau. Met beide benen staan we dan weer op de grond van moeder aarde en laten het geestelijk licht in ons persoonlijk leven en de wereld stralen.

Zo voltrekt het mysterie van transformatie zich in en door ons door middel van de werkzaamheid van prana, kundalini en fohat. Gekoppeld aan de verschillende andere geestelijke krachten gaat dit proces onder meer via de weg van de regenboogbrug van bewustzijnsniveaus in de chakra's. Wanneer wij op een ontvankelijke, actieve en bewuste wijze onze plaats weten in dit belangrijke proces, zijn wij bouwers van de regenboogbrug tussen hemel en aarde om daarlangs goddelijke zegen en gouden licht uit te kunnen storten over de wereld die deze zo hard nodig heeft.

Geraadpleegde literatuur

Arundale, G.S. Kundalini, an occult experience. T.P.H. Adyar.

Brennan, B.A. (1996) Licht op de aura. Becht en (1997) Bronnen van licht. Becht.

Evelein, F.G. (1998) De Heilige Mis benaderd vanuit geestelijke visie. Albaan. Den Haag.

Hodson, G. (1990) The kingdom of the gods. TPH en (1991) The yogic ascent to spiritual heights. Stellar Books. Manilla.

Judith, A (1996) Handboek Chakra psychologie. Becht

Korteweg, H (1994) Innerlijke leiding. Servire

Leadbeater, C.W. De Wetenschap der Sacramenten en (1998) De Chakra's. TVN

Powell, A.E. (1983) The etheric double. Quest. TPH

Parry, J.B. Wezen en werking van de heilige Eucharistie

 

Zoek op Deze site email VKVisie
Kerkgemeentes in Nederland

Home pages op Kingsgarden.org: English French Dutch