VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Vorige Home Boven Volgende

Berichten uit de Kerkprovincie

X Philip

Ook voor onze kleine wereldkerk, met haar unieke tijdloze wijsheid-religie-opdracht, om het innerlijk Christendom, in een spiritueel verarmde wereld gestalte te geven, zal het jaar 2000, eveneens, een belangrijk jaar worden.

De eerste administratieve voorbereidingen voor de 12e algemene bisschoppelijke synode, te houden in Winchester, Engeland, van 20 juli tot en met 31 juli 2000, beginnen nu alreeds op gang te komen.

De gehele organisatie is evenals in 1996, tijdens de 11e A.B.S., in de bekwame handen van priester Graham Wale, daartoe opnieuw aangewezen, door onze voorzittend bisschop Johannes van Alphen. Tevens zal priester Graham Wale, tijdens de plenaire zittingen van de A.B.S. als secretaris optreden.

Ook ditmaal wordt er van uitgegaan, dat elke clerica1e synode in de onderscheidene kerkprovincies, die tezamen de internationale clericale synode vormen. alsmede alle kerkgemeenten, via hun besturen, die onderwerpen aandragen, die van belang zijn om behandeld te worden in groepsgesprekken dan wel workshops.

Evenals in de 11e A.B.S., zullen ook ditmaal priesters en gemeenteleden uit de gehele wereld aanwezig zijn en voor waardevolle invulling en inkleuring zorgdragen.

Ook divers naar buiten treden in onze eigen kerkprovincie mag niet onvermeld blijven.

Onze e.a. priester van de Haagse kerkgemeente St. Albaan, Frits Evelein, heeft onlangs een college verzorgd over Karma en Reincarnatie in een collegereeks over dit onderwerp in een studium generale serie, die op de Erasmus Universiteit werd gehouden. Zijn bijdrage was gericht op de benadering van eerder genoemd onderwerp, vanuit de theosofie en de Vrij-Katholieke Kerk. De belangstelling onder de Ī180 aanwezigen was verrassend groot en vele VKVisie's gingen dan ook grif van de hand. Het is duidelijk, zo werd mij overgebracht, dat er ook in de universitaire wereld voor onze kerk een gerichte belangstelling bestaat.

Ook de zaterdagse cursussen, "het gouden 1icht", in onze Haagse kerkgemeente mogen zich in een grote opkomst verheugen, gemiddeld zo'n 40 deelnemers werken intensief in workshops aan innerlijke scholing, zowel in kerkelijk ritueel als in meditaties.

Onze Raaltense priester Johan Pameijer mag zich ook in een grote belangstalling verheugen. Opnieuw zal in het begin van het volgend jaar een boek van zijn hand verschijnen, waarbij het voorwoord zal worden geschreven door Jacob Slavenburg. Het zal de titel dragen "Spiegelbeeld van God", met als ondertitel, een biografie van de ziel.

Evenals zijn vorige boeken vindt uitgave plaats door Ankh Hermes in Deventer. Dit boek gaat handelen over de ziel. Het is geen psychologisch werk, maar eerder mythologisch gericht, met een diep religieuze inslag. De aanzet tot dit boek is de tragiek van het meer en meer verdwijnen van de ziel uit de aandacht van de moderne mens, waaraan de godsdienst ook mede schuldig is. Uitgangspunt van dit boek is de zoektocht van de Griekse Godin Psyche naar haar tweelingziel Eros. Psyche, zoals u weet, de dochter van Venus/Aphrodita, gaf haar naam aan de menselijke ziel. Haar zoektocht naar Eros-Cupido, is het voorbeeld van de menselijke zoektocht door ieders labyrinth.

In de boekenrubriek van radio oost heeft priester Johan Pameijer naast aandacht voor zijn boeken, ook zeer nadrukkelijk onze Kerk belicht, hetwelk tot uitdrukking komt uit de vele telefoontjes en bezoeken aan onze kerkgemeenten, in het bijzonder aan onze kerkgemeente te Raalte.

Vermeldenswaard is eveneens een op handen zijnde uitgave via de commissie p.r., van het boekje Karakteristiek, een bundeling van artikelen van onze overleden bisschop Louis van Hoogenhuijze over de beginselverklaring en de korte samenvatting van de leer. De uitgave zal eveneens niet zo lang op zich laten wachten De vermoedelijke verkoopprijs zal f,9,50 bedragen.

Ook zal gezien de grote belangstelling een heruitgave plaatsvinden van het werk van Prof. J.E. van der Stok, De Hemelse Machten Achter het Kerkelijk Jaar. Gezien de belangrijke inhoud zal er zowel tijdens de landdag, kerkcongres en St. MichaŽlfestival hiervoor wel belangstelling bestaan.

Verder staat er nog in de toekomst een boekje op stapel over O.L. Vrouwe van onze priester Frank A. Kouwe en wordt een heruitgave overwogen van het boekje : Het Wonder der Geboorte van priester G. Hodson.

Enkele liturgisch kerkelijke activiteiten mogen tot slot niet onvermeld blijven. Op 13 december 1998, ontving in onze Naardense kerkgemeente toegewijd aan de Heilige MichaŽl en alle Engelen, Jos Gies de klerkwijding en Chris de Moraaz Imans, de wijding tot deurwachter.

Op 17 januari, was ik aanwezig in onze Utrechtse kerkgemeente St. Maarten, alwaar de wisseling plaats vond van eerstaanwezend priester. Pr. Adelbert van Raay legde na jarenlang een uiterst spirituele inbreng in deze kerkgemeente te hebben gehad deze functie neer. Na zijn geÔnspireerde predikatie mocht ik onze grote dankbaarheid overbrengen voor zijn trouwe inzet en priester Frank A. Kouwe, die alreeds over een veeljarige ervaring in voorgaande kerkgemeente beschikt, als nieuwe eerstaanwezend priester installeren.

Op 24 januari jl., ontving in onze Rotterdamse kerkgemeente St. Franciscus, Jack de Graaf, de wijding tot acoliet en ontvingen op zondag 31 januari, Rien van Geet en Remco Robinson in de Kerk van Onze Lieve Vrouwe en al Haar Engelen, resp. de wijdingen van klerk en acoliet. Tot s1ot ontving op zondag 21 februari, Arpad Szombatheliji, in de Christus Pantocratorkerk in Raalte de wijding tot exorcist.

Zoek op Deze site email VKVisie
Kerkgemeentes in Nederland

Home pages op Kingsgarden.org: English French Dutch